Podmienky

Tu sú naše zmluvné podmienky

Čo je to ochrana osobných údajov?
Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Spoločnosť BARDFA, s. r. o., so sídlom: Kutuzovova 3155/34A,085 01 Bardejov, IČO: 45328048 (ďalej len „My“) sa pri spracúvaní osobných údajov riadi primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79) ako aj ďalšími predpismi.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0903 493 520, e-mailom bardfa@bardfa.eu alebo poštou na adresu nášho sídla.
Prečo spracúvame osobné údaje?
Podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď ste s nami v kontakte, keď využívate služby našej spoločnosti alebo keď komunikujete s našou spoločnosťou ako dodávateľ alebo obchodný partner atď.
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli ….
poskytovať naše služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, a ďalších osôb; plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti
Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje?
Komunikácia s úradmi / cudzinecká polícia, konzuláty SR, daňový úrad, zdravotné poisťovne, colný úrad
Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim sprostredkovateľom, našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom), úradom, ktoré súvisia s imigračnými službami.
V prípade ak na spracúvanie osobných údajov využívame inú entitu (sprostredkovateľa), vždy pred poverením takejto entity overujeme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov.
Ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.
Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov len v rámci dohodnutých služieb v komunikácii s konzulátmi SR v zahraničí.
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zaužívanými zvyklosťami pri poskytovaní služieb v našej oblasti. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Napríklad podľa § 35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa „účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.“
Ako o Vás získavame osobné údaje?
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :
• komunikáciou s Vami,
• odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.
Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Nariadenie GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako dotknutá osoba máte najmä:
Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.
Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade, ak si želáte, aby boli vaše dáta vymazané, kontaktujte nás na emailovú bardfa@bardfa.eu
Ako chránime Vaše osobné údaje?
Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.
Zmena podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.