Zdravotné poistenie pre cudzincov.

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti.

Prišli ste na Slovensko študovať alebo za prácou? Chcete si u nás užiť dlhšiu dovolenku? Využite kvalitné zdravotné poistenie pre neodkladnú starostlivosť od AXA Assistance. Poistenie spĺňa legislatívne podmienky pre udelenie víz a je akceptované cudzineckou políciou. Poistenie spĺňa podmienky zákona č. 404/2011 Zb., o pobyte cudzincov na území Slovenska, v znení neskorších predpisov, a je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy Slovenskej republiky.  
Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v českom, slovenskom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku. 

Hradené náklady

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti je určené cudzincom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky maximálne 90 dní a žiadajú o krátkodobé vízum alebo zamýšľajú pobývať na území Slovenska dlhšie než 90 dní a žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt.
Poistenie je platné v rozsahu nutnej a neodkladnej starostlivosti na území celého Schengenského priestoru.

Z poistenia sú hradené náklady na:

 • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu

 • hospitalizáciu v nemocnici

 • ambulantne predpísané lieky

 • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov

 • prepravu do zdravotníckeho zariadenia

 • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných ostatkov do materskej krajiny poisteného

Rozsah poistenia

Poistenie kryje študijný, turistický i pracovný pobyt.
Podrobný popis asistenčných služieb vrátane limitov poistného plnenia nájdete v poistných podmienkach.


Študent 24 Eur/mesiac
Dospelý 28 Eur/mesiac

Zdravotné poistenie na Slovensku.

Cudzinci na Slovensku

Najčastejšie osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, no majú povinné slovenské zdravotné poistenie, sú zamestnaní alebo podnikatelia na území SR a rovnako tak aj zahraniční študenti študujúci na území SR na základe medzinárodnej dohody.

Na to, aby mohli byť poistení na Slovensku, je potrebné priložiť aj kópie niektorých z nasledujúcich dokladov:

 • povolenie na pobyt – pri osobách, ktoré s trvalým pobytom mimo územia SR a krajín EÚ,

 • doklad totožnosti – pri osobách s trvalým pobytom v niektorej z krajín EÚ, mimo územia SR,

 • pracovná zmluva – pri zamestnaných osobách s trvalým pobytom mimo územia SR,

 • doklad z Ministerstva školstva o štúdiu na území SR – pri študentoch s trvalým pobytom mimo SR,

 • doklad o ukončení zdravotného poistenia v zahraničí – pri vzniku poistenia na území SR po návrate zo zahraničia. Najčastejšie ide o koniec pracovného pomeru, koniec živnosti, ukončenie štúdia alebo ukončenie dlhodobého pobytu v zahraničí.

Okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné priložiť aj:

 • rodný list – povinný pri zmene zdravotnej poisťovne, ak priezvisko rodiča nesúhlasí s priezviskom dieťaťa, alebo pri vzniku nového poistenia pri neplnoletých osobách,

 • splnomocnenie – povinné v prípade, ak prihlášku dieťaťa podáva iná fyzická osoba, prípadne ak za dospelú osobu podáva prihlášku iná fyzická osoba.